Fiskalna blagajna lublin

Vsak podjetnik, ki je v svoji fiskalni blagajni, se vsak dan bori z novimi problemi, ki jih lahko ustvarjajo tudi jedi. Kot vsa raèunalni¹ka oprema blagajne niso neodvisne od napak in se vèasih pokvarijo. Vsak lastnik podjetja ne ve, da bi v doloèenem trenutku, ko se zapisi izdelujejo z blagajnimi, moral imeti ¹e eno tak¹no napravo - samo za neuspeh glavne.

Titan gelTitan gel Najboljši neinvazivni način za povečanje velikosti penisa

Pomanjkanje rezervne blagajne EZZB pri nadaljnji prodaji izdelkov ali storitev lahko povzroèi, da davèni urad nalo¾i kazni, saj bo prepreèil, da bi se zapisi o prodaji prekinili, ko se glavna naprava pokvari. Dokumenti, shranjeni v blagajni, morajo vkljuèevati servisno knji¾ico blagajne. Besedilo ne vkljuèuje le popravil naprave, temveè tudi informacije o fiskalizaciji blagajne ali zamenjavi njenega spomina. V storitveni knjigi ¾elite vnesti edinstveno ¹tevilko, ki jo je blagajna dala davèni urad, ime podjetja in naslov prostorov, v katerih se uporablja blagajna. Vsi ti sveti veljajo za in¹pekcijske preglede davènega urada. Vsaka novica v mislih blagajne pa tudi njena sprememba se nana¹a na vaje specialistiène slu¾be, s katerimi mora imeti vsak podjetnik, ki uporablja blagajne, podpisano pogodbo. ©e veè - obvestite davèni urad o vsaki spremembi v storitvi blagajne. Prodaja na fiskalne zneske naj poteka v neprekinjeni tehnologiji, zato je treba, èe je blagajna polna, mnenje zamenjati za novo, hkrati pa se spomniti na odèitavanje spomina. Branje pomnilnika blagajne lahko pre¾ivi - tudi kot popravilo, ki ga opravi le poobla¹èeni subjekt. Poleg tega je treba delo opraviti v prisotnosti delavca davènega urada. Iz odèitavanja fiskalne blagajne se izdela ustrezen protokol, katerega kopija pride do davènega urada, drugega pa podjetniku. Zahteva, da se ta protokol shrani v skladu z novimi dokumenti, povezanimi z blagajno - njegovo delovanje lahko vodi do nalo¾itve kazni s strani urada.