Finaneni nadzor v dps

Usposabljanje osebja je ¹e posebej pomemben vpogled v dana¹nja podjetja in upravljanje èlove¹kih virov. Do sedaj se je vpra¹anje izobra¾evanja zaposlenih pogosto prezrlo ali zanemarjalo, danes pa je dobro znano, da je dobro usposobljeno osebje znak uèinka v pisarni.

Pogosto so zaposleni veliko veèji potencial, kot bi lahko bili na zaèetku, vendar jih je mogoèe najti le, èe so dobro pripravljeni za objavo in ustvarjajo mo¾nost za celovit razvoj. Malomarnost vidika izobra¾evanja gostov na dolgi rok vodi v stabilizacijo in zni¾evanje uèinkovitosti knjige v katerem koli podjetju, zmanj¹uje domi¹ljijo in tehniko opravljenih nalog.

Usposabljanje zaposlenim omogoèa, da se spodbujajo v moèi stvari. Potem so razlogi za to, ne pa za dvig poklicne usposobljenosti in nakup ¹tevilnih mehkih ve¹èin ter pridobivanje navdiha za delo in zadovoljstvo z opravljenimi nalogami. Obstaja tveganje, da se bodo zaposleni, ki ne bodo mogli poveèati svojih spretnosti in razviti svoje znanje, dolgoèasiti z delom in jih bodo na koncu sprejeli v tak¹nem obsegu, kot bi ga prièakovali. Zato je nujno, da v vsakem podjetju obstaja strokovnjak za èlove¹ke vire, ki bo skrbno poskrbel za potrebno in dobro usposabljanje ljudi. Posledièno bodo dose¾eni bolj¹i rezultati in zadovoljni bodo ne samo zaposleni, ampak tudi delodajalci. Podjetje bo veliko pridobilo v oèeh zaposlenih in okrepilo pozitivno mnenje bodoèih kandidatov za pridobitev lokalnih polo¾ajev.